انواع کتابخانه های اکتیرانکتابخانه ها علاوه بر اينکه جهت قرار دادن کتاب استفاده می شوند ، هنگاميکه به يک اتاق اضافه می شوند به شکل گيری فرم نهائی آن اتاق کمک می کنند. در حقيت کتابخانه و يا قفسه ها قطعه ای کلیدی برای دفاتر کار هستند. بسیاری از قفسه های کتابی که استفاده می شوند در حقيقت بخشی از یک مجموعه هستند ، شامل میز و فايل و ساير وسائل، به منظور ایجاد یک نگاه هماهنگ در يک اتاق به کار می روند. حتی اگر از طرفداران هماهنگی وسائل يک اتاق نباشيم، استفاده از کتابخانه ها کمک شايانی به ايجاد خلاقیت جهت هماهنگی در نگاه به يک مجموعه ايجاد می کند.