تصاویر و نمونه های پروژه های پارتیشن اداری اکتیراننتيجه بنيادين طراحی مناسب يک محيط اداری ايجاد يک ديدگاه مناسب از سازمان در ديدگاه مراجعين می باشد.

عوامل موفقیت در طراحی اداری عبارتند از " اثربخشی ، بهره وری و تجلی ارزشهای سازمان"، که البته می بايد در همکاری متقابل با مشتری مورد بحث و بررسی و ارزیابی دقيق و جمع بندی قرار گيرد.