ما به شما ياری می دهيم تا در محل کار خود زندگی کنيداز فضای خود با انتخاب مبلمان هماهنگ با ريتم زمانه، انتظار بيشتری داشته باشيد.

در صورتيکه قطعات مبلمان اتاق شما با دقت انتخاب شوند، می توانيد از فضای خود به عنوان يک محيط چند منظوره استفاده کنيد.

پارتیشن اداری

عوامل موفقیت در طراحی اداری عبارتند از " اثربخشی ، بهره وری و تجلی ارزشهای سازمان"، که البته می بايد در همکاری متقابل با مشتری مورد بحث و بررسی و ارزیابی دقيق و جمع بندی قرار گيرد.

لیست تصاویر پروژه های پارتیشن اداری اکتیران

دیگر پروژه های اکتیران

آيا تغيير دکوراسيون محل کار فعلی شما را با نيازهای جديد تان منطبق می گرداند ، يا بايد نقل مکان نمائيد ؟ گاهی ، شرکت ها می خواهند که تغيير مکان دهند در حالیکه به آن نياز ندارند و گاه می خواهند با تغيير در طراحی و چيدمان کارکنان کاستی ها را جبران کنند در حالی که به ايشان کمک نمی کند. به همين دليل اولين گام جهت طراحی يک محل اداری اين است که يک ارزيابی کلی با توجه به نيازهای کارفرما و امکانات او و مشخصات محل انجام دهيم . آنچه که تجربه ، تخصص و توان اصلی ما است و در اين 25 سال کسب نموده ايم ، اين است که مشخصات اصلی کار شما را بشناسيم ، به همين دليل بايد که مدتی بر کار شما نظاره کنيم و روشهای کار کارکنانتان را متوجه شويم . چهارچوب حقوقی شرکت شما را شناسائی نمائيم ، برنامه شما برای گسترش و رشد بعدی را بداينم ، با ويژگی های فنی و تکنولوژيک شما آشنا شويم ، تازه پس از طی اين مراحل است که ما بدرستی می توانيم بهترين را برای شما انجام دهيم ، در اين صورت پس از مشاوره با ما خواهيد دانست که کدام انتخاب برای شما سودمندتر است و راه های کارآمد تر و مولد تر را انتخاب خواهيد نمود.

لیست تصاویر دیگر پروژه های اکتیران