دفتر کار به عنوان يکی از مهمترين فاکتورهای موفقيتمیز کنفرانس تقریبا یک پیش نیاز برای برگزاری جلسات حرفه ای است. میزهای اتاق جلسات پايه اصلی برای کمک به ايجاد تمرکز در یک اتاق کنفرانس می باشند. نوع انتخاب ما از ميزهای اتاق کنفرانس باعث اضافه شدن یک سطح از پیچیدگی در هر اتاق کنفرانسی می باشد.

انتخاب ما برای ميز های کنفرانس هنگامی که به بحث سبک و رنگ می رسد، وارد حیطه ای می شود که به نظر می رسد همه می توانند در اينگونه موارد در حيطه تصميم گيری وارد شوند و گرچه که تا حدودی اين برداشت صحيح می باشد ليکن اين تصميمات نيز می بايد که متناسب با فرهنگ هر کسب و کار و دکوراسيون ساير بخش ها انتخاب گردد ، ضمن آنکه تفکر مولد را نيز تشویق نمايد.

سبک مبلمان بسته به کسب و کار، ممکن است یک میز کنفرانس سنتی و یا یک طراحی مدرن تر باشد. هر کدام از اين تصميمات ممکن است به یک سبک مبلمان خاص منجر شود که پیام خاصی را انتقال خواهد داد، در نهايت بايد دانست که انتخاب ميز کنفرانس تاثير حياتی در نمايش تصوير يک شرکت دارد و تاثيری که در ذهن مخاطب قرار خواهد داد بسيار تعيين کننده خواهد بود.