انواع میزهای کارمندی و کارشناسی اکتیرانمحيط اداری يک سازمان می بايد بيانگر شخصيت و فرهنگ آن سازمان باشد . ضمن آنکه معيارهای تاثير گذاری و بهره وری را نيز برآورده سازد. روانشناسان بر اين عقيده اند که فرم طراحی يک محل و هويت فيزيکی و محيطی آن ، پيام مشخصی را در معرفی يک سازمان ارائه می نمايد .