دفتر کار به عنوان يکی از مهمترين فاکتورهای موفقيتهمگان بر اين واقفند که محيط يا محل کار مدير يک سازمان، تاثير مهمی بر موفقيت او و سازمانش دارد

اين محيط مستقيما در احساس رفاه و آسايش روحی و جسمی او تاثير خواهد داشت. و بنابراين محيط اداری با طراحی مناسب، منبع کسب و کار و فاکتوری استراتژيک در موفقيت يک سازمان می باشد.