میز اداری

ما به شما ياری می دهيم تا در محل کار خود زندگی کنيداز فضای خود با انتخاب مبلمان هماهنگ با ريتم زمانه، انتظار بيشتری داشته باشيد.

در صورتيکه قطعات مبلمان اتاق شما با دقت انتخاب شوند، می توانيد از فضای خود به عنوان يک محيط چند منظوره استفاده کنيد.

ميز مديريت

همگان بر اين واقفند که محيط و يا محل کار مدير سازمان، تاثير مهمی بر موفقيت او و سازمانش دارد، کيفيت اين محيط در همه ابعاد مستقيما در احساس رفاه و آسايش روحی و جسمی کارکنان نيز اثر گذار است. بنابراين يک محيط اداری با طراحی مناسب، منبع کسب و کار و فاکتوری استراتژيک در نيل به موفقيت يک سازمان می باشد.

لیست میز های مدیریتی اکتیران

ميز کارشناسی

سه عامل اصلی باعث افزايش تحرک و انگيزش نيروی انسانی در محيط کار است و قابليت و راندمان کاری را هم افزايش می دهد :

• گرايش به زيبائی در طراحی محيط

• امکان بهره برداری صحيح ( کاربردی بودن طرح)

• کيفيت متريال مصرفی و چگونگی اجرای طرح

تخصص و تجربه اکتيران در طراحی و اجرای فضای کار و شکل دادن به اين فضاها با گرايش زيبائی و ايجاد کارائی همراه با حفظ استانداردها در اجرای نهائی کار می باشد. محيط کار آنگاه به صورت يک محيط زندگی شکل می گيرد که در طراحی و اجرای آن بر نيازهای فردی و عمومی کارکنان تمرکز و دقت شده باشد .

هنگامی که در شکل دادن به فضای کار به کارکنان بها داده می شود و برای ايشان احترام قائل هستيم ، ايشان نيز اتمسفر حياتی و انرژيکی را احساس خواهند نمود و چنين فضا و محيطی مسلما تاثير مثبتی بر کيفيت ارتباطات ميان کارکنان ، همکاران و مشتريان و ارتقاء خلاقيت در ميان ايشان خواهد داشت . طراحی فضاهای اداری در اکتيران به صورتی فوق العاده انجام می شود به نحوی که همزمان بر احتياجات و الزامات شرکت و احساس آرامش و لذت کارکنان همراه با احساس وظيفه ايشان تمرکز شده است .

لیست میز کارشناسی های اکتیران

ميز کنفرانس

اتاق های کنفرانس امروزه به مکانهائی تبديل شده اند که بالاترين بهره وری را به ارمغان می آورند. ارتباط چهره به چهره مهم تر از همیشه شده است. برای ایجاد اتاقهای کنفرانس، نیاز به مبلمانی با عملکرد بسیار انعطاف پذیر می باشد که امکان استفاده های متعدد از فضا را فراهم آورد. در اين مکانها از وسائل مختلفی با تکنولوژی های رسانه ای فردا نيز به کار گرفته می شود.

لیست میز کنفرانس های اکتیران

سايت های کارمندی

از آنجا که امروزه فرآیند انجام کارها در حال تغيير و پیچیده تر شدن است و به دليل آنکه محل های کار روز به روز در حال کوچک و فشرده تر شدن می باشد، تغيير طراحی محل های کار به طور فزاینده ای لازم به نظر می رسد و تغيير مهم طراحی دفاتر به صورت باز و استفاده از سايت های کارمندی می باشد. اين نوع تقسيم بندی کارآمدتر نيز به نظر می رسد. با تقسيم اين فضاهای کاری با استفاده از فضائی محدود، محیط کاری خصوصی ایجاد می شود و امکان کار در محلی محدود اما خصوصی از نظر سمعی وبصری ايجاد می گردد.

لیست سایت های کارمندی اکتیران

کانتر

درست مانند اينکه تنها ظرف چند دقيقه از اول هر فيلم تشخيص می دهيد که آنرا می پسنديد يا خير، ورود به پذيرش مناسب يک شرکت نيز همين تاثير را بر شما خواهد داشت.

لیست میز کانتر های اکتیران