انواع فایل های اکتیراندر ميان وسائلی که جهت نگهداری مدارک و پرونده ها استفاده می شوند، فايل کابينت ها جزء وسائلی هستند که در همه موارد در ادارات و سازمانها مورد نياز هستند و گرچه قيافه و فرم چندان زيبائی ندارند ليکن به دليل اهميت فايل کابينت ها در بايگانی مدارک و پرونده ها همواره و در همه سازمانها مورد استفاده قرار می گيرند. مهمترين مطلب در استفاده از فايلها استفاده از بالاترین کیفیت است.

ژانویه 17, 2016
اسکیل

اسکیل

ژانویه 17, 2016
ساید

ساید

ژانویه 17, 2016
ساید و جای کیس

ساید و جای کیس

ژانویه 17, 2016
فایل چهار کشو

فایل چهار کشو

ژانویه 17, 2016
فايل سه کشو

فایل سه کشو

ژانویه 17, 2016
فایل سه کشو بلند

فایل سه کشو بلند