کردنزا

"Credenza" کردنزا به مفهوم قفسه یا جا کتابی قطعه ای بسیار متنوع از مبلمان است. در خانه در یک اتاق ناهار خوری به عنوان یک محل برای ذخیره وسائل اضافی ، در اتاق خواب جهت ذخيره ملحفه های اضافی و یا در یک دفتر کار برای ذخیره وسائل ناخوشایند و در بخش قابل نمايش آن برای قرار دادن لوازم زيبا و جوائز مخصوص يک شرکت هستند که در اتاق مديران به نمايش در می آيند.

لیست کردنزا اکتیران

کتابخانه

کتابخانه ها علاوه بر اينکه جهت قرار دادن کتاب استفاده می شوند ، هنگاميکه به يک اتاق اضافه می شوند به شکل گيری فرم نهائی آن اتاق کمک می کنند. در حقيت کتابخانه و يا قفسه ها قطعه ای کلیدی برای دفاتر کار هستند. بسیاری از قفسه های کتابی که استفاده می شوند در حقيقت بخشی از یک مجموعه هستند ، شامل میز و فايل و ساير وسائل، به منظور ایجاد یک نگاه هماهنگ در يک اتاق به کار می روند.

لیست کتابخانه های اکتیران

فایل

در ميان وسائلی که جهت نگهداری مدارک و پرونده ها استفاده می شوند، فايل کابينت ها جزء وسائلی هستند که در همه موارد در ادارات و سازمانها مورد نياز هستند و گرچه قيافه و فرم چندان زيبائی ندارند ليکن به دليل اهميت فايل کابينت ها در بايگانی مدارک و پرونده ها همواره و در همه سازمانها مورد استفاده قرار می گيرند. مهمترين مطلب در استفاده از فايلها استفاده از بالاترین کیفیت است.

لیست کمد فایل های اکتیران