غرفه سازی چوبی اکتیران
(بر اساس نقشه های خاص تهيه شده)نمونه مختصری از پروژه هائی که بدون استفاده از سيستم های مدولار و با استفاده از مواد اوليه سلولوزی طراحی و اجرا شده است :