غرفه سازی ماکزیما اکتیران
( که با استفاده از سيستم ماکزيمای اکتانورم و با طراحی ويژه ساخته می شود)توليد سيستم های ماکزيما لايت و اولين پروفيل های مربوطه از اولين سالهای دهه هشتاد آغاز گرديد، ليکن بيش از ده سال به طول انجاميد تا استفاده کامل از اين سيستم ها در ايران عمومی تر شود. امروزه در همه نمايشگاههای تخصصی که در ايران اجرا می شود تعداد قابل توجهی از غرفه ها با سيستم های ماکزيما ساخته می شود و درخشش و زيبائی فوق العاده ای در نمايشگاهها ايجاد می نمايند. در اينجا تعدادی از غرفه هائی که اخيرا با سيستم ماکزيما اجرا شده است به نمايش گذاشته می شود.