غرفه سازی فضای باز اکتیران
(با سيستم اسپيس فريم)طراحی و اجرای غرفه ها در فضای باز، گذشته از محدوديت هائی که فضای باز ايجاد می نمايد، قابليت طراحی های متفاوت را نيز ايجاد می کند. شرکت اکتيران از ابتدای شروع فعاليت های غرفه سازی خود، نمونه های متعددی را در فضای باز برای کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپائی همچون مجارستان ، لهستان، آلمان و ......... اجرا نموده است . در اينجا برخی از غرفه هائی که اخيرا اجرا شده است ، ارائه می شود.