غرفه سازی عمومی اکتیران
(با طراحی عمومی و يکسان در متراژ های وسيع)غرفه های عمومی غرفه هائی است که در متراژهای زياد و با تعداد غرفه های زياد در يک مجموعه با متراژ زياد طراحی و اجرا می شوند ، اينگونه غرفه ها را شرکت اکتيران با تلفيق سيستم های مدولار اکتانورم و المان های مکرر که از چوب و يا ساير متريال ها توليد می شوند، اجرا می کنند. خصوصيت عمده اينگونه غرفه ها هزينه نسبتا مناسب و سرعت اجرای آن در متراژهای بزرگ می باشد .