تصاویر و نمونه های سایر پروژه های اداری اکتیرانمناسب ترين زمان مراجعه به ما قبل از تصميم گيری احتمالی در مورد تغيير محل و يا تغيير دکوراسيون و بازسازی محل فعلی کار شماست .

آيا تغيير دکوراسيون محل کار فعلی شما را با نيازهای جديد تان منطبق می گرداند ، يا بايد نقل مکان نمائيد ؟ گاهی ، شرکت ها می خواهند که تغيير مکان دهند در حالیکه به آن نياز ندارند و گاه می خواهند با تغيير در طراحی و چيدمان کارکنان کاستی ها را جبران کنند در حالی که به ايشان کمک نمی کند. به همين دليل اولين گام جهت طراحی يک محل اداری اين است که يک ارزيابی کلی با توجه به نيازهای کارفرما و امکانات او و مشخصات محل انجام دهيم . آنچه که تجربه ، تخصص و توان اصلی ما است و در اين 25 سال کسب نموده ايم ، اين است که مشخصات اصلی کار شما را بشناسيم ، به همين دليل بايد که مدتی بر کار شما نظاره کنيم و روشهای کار کارکنانتان را متوجه شويم . چهارچوب حقوقی شرکت شما را شناسائی نمائيم ، برنامه شما برای گسترش و رشد بعدی را بداينم ، با ويژگی های فنی و تکنولوژيک شما آشنا شويم ، تازه پس از طی اين مراحل است که ما بدرستی می توانيم بهترين را برای شما انجام دهيم ، در اين صورت پس از مشاوره با ما خواهيد دانست که کدام انتخاب برای شما سودمندتر است و راه های کارآمد تر و مولد تر را انتخاب خواهيد نمود.

گزارش برآورد های اوليه انجام شده در زمينه مقدار فضای مورد نياز ، بودجه و امکانات لازم ، شما را ياری می نمايد که از سه آلترناتيو ممکن ، تغيير محل ، تغيير دکوراسيون و يا بازسازی ساختمان به همراه تغيير دکوراسيون آن را که بهينه است انتخاب نماييد .