سایت های کارمندی متنوع اکتیرانسايت ها يا محل های فشرده کاری (workstation) و يا (office cubicle) در حقيقت محل های کاری به هم نزديکی هستند که البته همسايه های کاری را با پارتيشن های کوتاهی که بين 1.5 تا 1.8 متر هستند از هم جدا می کند ، هدف اين است که حتی الامکان فضا های جداگانه کاری برای هر فرد ايجاد نمايند، به نحوی که از نفوذ صداها تا حدودی جلوگيری نمايد و مستقيم نيز در ديد نباشند و به اين ترتيب تا حدودی بتوانند تمرکز کاری داشته باشند. برای توليد سايت ها به طور معمول از سيستم های مدولار بهره گرفته می شود، ديواره های جداکننده ، صفحات و بدنه ها مدولار می باشند.

سابقه سايت های کاری به سال 1967 بر می گردد که در آن سال آقای رابرت پروستProst) (Robert برای شرکت هرمن ميلر Herman Miller)) در آمريکا طراحی نمود . اين سيستم اولين بار در بانک مرکزی آمريکا استفاده شد. ورک استيشن ها در قرن 21 به طور معمول به وسائلی تجهيز می شوند که شامل : يک دستگاه کامپيوتر، مونيتور، کی برد و موس می باشد. اين مجموعه ها به طور نرمال شامل يک بخش جهت قرار گيری تلفن، يک بخش نورپردازی، يک صندلی اداری، يک فايل کابينت برای مدارکی که بايد قفل باشند، و يک کتابخانه ديواری و مکانی برای آويختن لباس می باشند.