تصاویر تعدادی از پروژه های انجام شده دیوار پوش اکتیرانديوارپوش های سلولوزی در طرح ها و مدلهای مختلف قابل اجرا هستند، نحوه اجرای اين ديوار پوش بر اساسا طرح های ارائه شده بسيار متنوع هستند و البته به زيبائی و ابهت فضاهای مختلف می افزايند.